پاپ آپ عمه کس

پاپ آپ عمه کس

در انیمیشن رالف اینترنت را خراب می کند، یکی از صفحات پاپ آپ که برای رالف ظاهر می شود تصویر عمه کس از انیمیشن ۶ قهرمان بزرگ را نشان می دهد.

دیدگاه بگذارید

بیشتر