شارژ شدن وال-ئی با رعد و برق

شارژ شدن وال-ئی با رعد و برق

در انیمیشن وا-ئی، وقتی وال-ئی زیر باران مورد عصابت رعد و برق قرار می گیرد اگر دقت کنید می توانید ببینید باطری وی که قبل عصابت ضعیف بوده، شارژ کامل می شود.

دیدگاه بگذارید

بیشتر