Posts by tag: بری (2018)

گلوله ای که بالاخره به هدف اصابت می کند

گلوله ای که بالاخره به هدف اصابت می کند

در سریال بری، در قسمت ۸ از فصل ۲، زمانی که جسد استر در پایان داستان نمایش داده می شود…