Posts by tag: دث استرندینگ (2019)

هولوگرامی از گردن دراز

هولوگرامی از گردن دراز

در بازی دث استرندینگ، می توانید موجودی از بازی هورایزن زیرو داون به نام گردن دراز را ببینید. ناشر هر…

عکس العمل سم به زوم روی اندام تناسلی اش

عکس العمل سم به زوم روی اندام تناسلی اش

در بازی دث استرندینگ، اگر روی ناحیه اندام تناسلی سم زوم کنید او کارهای بامزه ای انجام می دهد. با…

سواری با نورمن ریداس در حمام سم

سواری با نورمن ریداس در حمام سم

در بازی دث استرندینگ، در بیرون از سرویس بهداشتی سم می توانید یک تبلیغ کوچک از سریال سواری با نورمن…