بالشت با طرح شیطان تاسمانی

بالشت با طرح شیطان تاسمانی

در فیلم ماسک، زمانی که استنلی ایپکیس تبدیل به ماسک می شود، مانند یک تندباد به دور خودش می چرخد. در همان صحنه یک بالشت با طرح شخصیت شیطان تاسمانی را می توانید روی مبل ببینید.

دیدگاه بگذارید

بیشتر

No related posts