نابودگر در ریک و مورتی

نابودگر در ریک و مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، درقسمت ۵ از فصل ۴، داستانی که در آن مارها در زمان سفر می کنند، نسخه های رباتی خود را میسازند و جنگ به پا می کنند اشاره ای به فیلم های نابودگر دارد که همین داستان را شامل می شود.

دیدگاه بگذارید

بیشتر